Chuyển đến nội dung chính

Hitachi Việt Nam

Hitachi

Why can't we put energy to sleep at night? We can. Here's how.

Điểm nổi bật

Nghiên cứu Tình huống

Xem cách Hitachi đã và đang cung cấp các giải pháp có giá trị cho những tình huống khó khăn nhất.

Những họat động tại Việt Nam

Hitachi luôn tham gia vào các hoạt động đóng góp cho cộng đồng địa phương.

City Blueprint by Hitachi

Giới Thiệu về các lĩnh vực kinh doanh đa dạng của Hitachi.