Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Hitachi cung cấp rất nhiều loại chất bán dẫn và vật liệu bán dẫn phục vụ nhu cầu sản xuất của bạn.

Chất dẫn điện mà Hitachi cung cấp được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, nhiều chủng loại sản phẩm khác nhau đã đạt đến tiêu chuẩn sản xuất cao nhất trong ngành bán dẫn ví dụ như đi ốt áp cao và  IGBT (thiết bị đóng ngắt nguồn điện lưỡng cực).

Chúng tôi có ảnh hưởng lớn trong thị trường chất bán dẫn toàn cầu và chuyên sản xuất các loại sản phẩm hiệu suất cao.