Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Về Vấn đề Bảo vệ Thông tin Cá nhân

(Chính sách về Quyền riêng tư và Tóm tắt)

Ban hành ngày 1/4/2005
Hiệu chỉnh ngày 1/4/2010
Toshiaki Higashihara
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành
Hitachi, Ltd.

1. Cơ sở của Chính sách Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Hitachi, Ltd.

Hitachi, Ltd. (sau đây gọi tắt là "Hitachi"), với tư cách là một nhà cung cấp toàn cầu có thể cung cấp những giải pháp toàn diện, phải xử lý rất nhiều thông tin khác nhau, bao gồm thông tin kỹ thuật của chúng tôi và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Ý thức được điều này, Hitachi luôn nỗ lực thiết lập và áp dụng triệt để một hệ thống quản lý thông tin hữu hiệu nhằm đảm bảo tôn trọng giá trị của những thông tin nói trên.
Từ cơ sở đó, Hitachi sẽ cố gắng tạo ra những quy tắc và thiết lập một hệ thống quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân trong phạm vi tập đoàn, cũng như để vạch ra một chính sách về quyền riêng tư và phổ biến chính sách đó một cách rộng rãi đến các thành viên ban lãnh đạo và nhân viên của Hitachi. Hơn nữa, Hitachi sẽ tạo mọi điều kiện để công chúng có thể dễ dàng tiếp cận chính sách về quyền riêng tư của tập đoàn.
Hitachi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân một cách phù hợp dựa trên nền tảng chính sách này.

2. Chính sách Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Hitachi

 1. Thiết lập các quy tắc quản lý thông tin cá nhân và cải tiến không ngừng.
  Hitachi sẽ đảm bảo rằng đội ngũ điều hành và tất cả các công nhân ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, và sẽ thiết lập các quy tắc quản lý thông tin cá nhân để áp dụng một cách thích hợp và bảo vệ thông tin cá nhân và đảm bảo rằng hệ thống quản lý đó được thực thi. Những quy tắc này sẽ được duy trì và cải tiến liên tục.
 2. Thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân và nghiêm cấm sử dụng thông tin đó vì những mục đích khác với dự định ban đầu.
  Trong khi thận trọng xem xét những thông tin cá nhân được quý khách hàng tin tưởng cung cấp cho chúng tôi trong các hoạt động của công ty chúng tôi, Hitachi sẽ xử lý những thông tin đó một cách thích hợp bằng cách thiết lập một hệ thống quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân dành cho mỗi loại doanh nghiệp, đồng thời bằng cách tuân thủ những quy tắc của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Ngoài ra, Hitachi sẽ không sử dụng những thông tin đó vì những mục đích khác với dự định ban đầu và sẽ triển khai những biện pháp kiểm soát và đánh giá phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân.
 3. Triển khai các biện pháp đánh giá mức độ an toàn và sửa chữa sai sót.
  Để đảm bảo tính chính xác và an toàn của thông tin cá nhân, theo các quy tắc về bảo an thông tin, Hitachi sẽ triển khai nhiều biện pháp đánh giá khác nhau như quản lý truy cập thông tin cá nhân, hạn chế các phương tiện truyền bá thông tin cá nhân ra bên ngoài công ty và ngăn chặn sự truy cập không thích đáng từ bên ngoài công ty, và sẽ nỗ lực hết sức nhằm ngăn chặn sự rò rỉ, thất thoát hoặc hủy hoại thông tin cá nhân. Ngoài ra, khi phát hiện bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc đánh giá mức độ an toàn, Hitachi sẽ xác minh nguyên nhân để đưa ra những biện pháp sửa chữa phù hợp.
 4. Tuân thủ pháp luật và các quy định.
  Hitachi sẽ tuân thủ pháp luật Nhật Bản, các hướng dẫn và quy định khác về việc xử lý thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, Hitachi cũng sẽ tuân thủ những quy tắc của riêng chúng tôi về quản lý thông tin cá nhân dựa trên những luật, hướng dẫn và quy định đó.
 5. Tôn trọng các quyền của cá nhân sở hữu thông tin.
  Khi quý khách hàng yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình, tìm cách ngăn chặn việc sử dụng hoặc cung cấp thông tin đó, hoặc gửi thông điệp than phiền hoặc yêu cầu tư vấn, Hitachi sẽ đáp ứng một cách chân thành và trung thực, tôn trọng các quyền của người liên quan đến thông tin cá nhân đó.

3. Dấu hiệu Bảo đảm Quyền riêng tư

Protecting your PRIVACY 10300031(04)

Hitachi được phép sử dụng Dấu hiệu Bảo đảm Quyền riêng tư do Japan Institute for Promotion of Digital Economy and Community (JIPDEC) cấp cho các tổ chức sử dụng phương pháp xử lý thông tin cá nhân thích hợp.
Chuyển đến trang web của Ủy ban Hệ thống Dấu hiệu Bảo đảm Quyền riêng tư, JIPDEC

4. Phạm vi Áp dụng

Tài liệu "Về Vấn đề Bảo vệ Thông tin Cá nhân" này trình bày cách Hitachi xử lý tất cả các thông tin cá nhân trong các hoạt động của công ty.

5. Thông tin Cá nhân

Hitachi bảo vệ và quản lý thông tin cá nhân với sự thận trọng và nỗ lực cao nhất dựa trên "Chính sách về quyền riêng tư của Hitachi". Trong tài liệu này, "Thông tin Cá nhân" là tất cả các thông tin có thể được sử dụng để nhận biết từng cá nhân cụ thể.

 1. Thông tin được cung cấp trực tiếp cho Hitachi bằng cách điền vào "Phiếu yêu cầu" hoặc các mẫu đơn khác.
 2. Thông tin được cung cấp trực tiếp cho Hitachi bằng phương pháp khác với các phương pháp kể trên.

6. Mục đích Thu thập/Sử dụng và Cung cấp cho Bên Thứ Ba

 1. Liên quan đến các hoạt động kinh doanh chính của Hitachi đối với các bộ phận máy móc điện, bộ phận máy móc trong ngành truyền thông và thông tin, sản xuất các bộ phận điện tử và dịch vụ thông tin, Hitachi sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân cho từng mục đích. Khi yêu cầu quý khách hàng cung cấp thông tin, Hitachi sẽ trình bày rõ mục đích sử dụng để được sự đồng ý của quý khách hàng.
 2. Hitachi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của quý khách hàng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt.
 3. Khi phải thực hiện điều này vì hoạt động kinh doanh của Hitachi trong thời gian liên kết với các công ty thuộc tập đoàn Hitachi, Hitachi có thể cung cấp cho các công ty trong tập đoàn những thông tin cá nhân như họ tên, nơi làm việc hoặc địa chỉ nhà riêng, số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail, v.v...

7. Yêu cầu Tiết lộ Thông tin Cá nhân hoặc Khiếu nại

Khi quý khách hàng muốn yêu cầu tiết lộ, sửa đổi, thêm, xóa, ngừng sử dụng, ngừng cung cấp cho bên thứ ba, hoặc thông báo mục đích sử dụng thông tin cá nhân của mình (sau đây được gọi là "tiết lộ v.v...") do Hitachi nắm giữ, hoặc muốn khiếu nại, thì quý khách hàng cần tuân theo các quy trình đã định để thực hiện yêu cầu của mình.

8. Vấn đề Quan trọng Khác

 1. Yêu cầu đối với quý khách hàng cần cung cấp thông tin cá nhân, cách đạt được sự đồng ý trước, và bảo vệ thông tin cá nhân
 2. Thông báo khi thực hiện "Bảo vệ Thông tin Cá nhân"
 3. Các ghi chú về việc sử dụng các cookie và ký hiệu Web trên trang web
 4. Khi quý khách hàng liên hệ với Hitachi qua điện thoại, cuộc đàm thoại có thể được ghi âm lại để trả lời được chính xác hơn.

9. Thông tin Liên hệ

Đối với các câu hỏi về tài liệu này ngoại trừ yêu cầu tiết lộ v.v… thông tin cá nhân và khiếu nại, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo cách sau.

Gửi thư đến
Bộ phận Bảo mật Thông tin (Information Security Department), Ban Bảo mật & Công nghệ Thông tin Công ty (Corporate Information Technology & Security DiTầm nhìn), Hitachi, Ltd.
1-6-6Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8280