Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Các Ứng dụng Năng lượng Mặt trời Photovoltaic có thể được mở rộng bằng cách lắp đặt theo chiều đứng các mô đun thu năng lượng mặt trời (tiết kiệm không gian, không chịu ảnh hưởng của góc phương vị, phù hợp về kết cấu).

Tiểu sử Công ty / Văn phòng

  • Hitachi Asia Ltd. - Văn Phòng Đại Diện tại TP. Hồ Chí Minh
    Ban Cơ khí, Quy trình Công nghiệp & Năng lượng
  • 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • tadung@has.hitachi.com.vn
  • T : +84 (8) 3829 9725
    F : +84 (8) 3829 97291