Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Các điều sau sẽ được áp dụng đối với các yêu cầu tiết lộ v.v… thông tin cá nhân khác với các yêu cầu tiết lộ v.v…thông tin cá nhân được cung cấp bởi bộ phận kinh doanh của Hitachi Ltd. (sau đây gọi tắt là "Công ty") hoặc các yêu cầu tiết lộ v.v…thông tin cá nhân trên một trang web của Công ty.

1. Định dạng của Yêu cầu

Vui lòng tải xuống và sử dụng "Phiếu Yêu cầu Tiết lộ v.v…Thông tin Cá nhân" (tập tin PDF). Nếu quý khách hàng không thể tải xuống "Phiếu Yêu cầu Tiết lộ v.v…Thông tin Cá nhân" (tập tin PDF), Công ty có thể gửi phiếu yêu cầu cho quý khách hàng bằng fax hoặc đường bưu điện.
(Yêu cầu tại "Cửa sổ câu hỏi liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân".)

2. Tài liệu Đính kèm

Vui lòng đính kèm 2 tài liệu sau vào "Phiếu Yêu cầu Tiết lộ v.v…Thông tin Cá nhân" (tập tin PDF):

a.
Tài liệu nhận dạng (xem chi tiết bên dưới)
b.
Biên nhận thanh toán phí ủy thác
(Không cần thiết trong trường hợp sửa chữa, thêm, hoặc xóa thông tin cá nhân)

3. Thanh toán phí dịch vụ

Đối với việc tiết lộ hoặc thông báo mục đích sử dụng thông tin cá nhân, quý khách hàng phải thanh toán phí dịch vụ 800 JPY. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem "Phương thức Thanh toán Phí Dịch vụ Liên quan". Miễn phí dịch vụ đối với việc sửa chữa, thêm, xóa, hoãn sử dụng, hoặc hoãn việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba.
Lưu ý rằng phí dịch vụ sẽ không được hoàn lại khi việc tiết lộ hoặc thông báo mục đích sử dụng không được thực hiện do Công ty không sở hữu thông tin cá nhân của khách hàng hoặc các lý do được luật pháp quy định.

4. Phương thức được yêu cầu

Quý khách hàng được yêu cầu gửi các tài liệu được liệt kê từ a) đến c) bên dưới, trong một lá thư bảo đảm được niêm phong (210 JPY tính từ ngày 20/12/2005) đến địa chỉ trong mục (5) bên dưới. (Chi phí gửi thư bảo đảm sẽ do khách hàng thanh toán).

Các tài liệu được yêu cầu:

a.
"Phiếu Yêu cầu Tiết lộ v.v…Thông tin Cá nhân" với tất cả các mục cần thiết được cung cấp và ký tên.
b.
Tài liệu nhận dạng (xem chi tiết bên dưới)
c.
Biên nhận thanh toán chi phí dịch vụ (xem chi tiết bên dưới) Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem "Thanh toán Chi phí".

5. Địa chỉ được yêu cầu

1-6-6 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 100-8280
Bộ phận Bảo mật Thông tin, Ban Bảo mật & Công nghệ Thông tin Công ty, Hitachi, Ltd.

6. Trả lời của Công ty

Câu trả lời cho quý khách hàng sẽ được gửi ở dạng thư phân phát số lượng giới hạn (loại đặc biệt) đến địa chỉ được ghi trong tài liệu nhận dạng của quý khách hàng. Công ty cần thời gian khoảng 2 tuần để kiểm tra trước khi trả lời yêu cầu. Nếu cần 2 tuần hoặc hơn, Công ty sẽ thông báo cho quý khách hàng về tình huống đó.

Download Adobe Reader
Các tập tin PDF ở định dạng Tài liệu Di động của Adobe. Để xem các tập tin này, quý khách hàng cần Adobe® Reader® của Tập đoàn Adobe (Adobe Systems Incorporated).