Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Trong trường hợp quý khách hàng yêu cầu thông báo mục đích sử dụng theo Điều 24, Mục 2 của Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân (sau đây gọi tắt là "Luật"), hoặc yêu cầu tiết lộ theo Điều 25, Mục 1 của Luật, thì quý khách hàng đó cần nộp một tài liệu nhận dạng, để phòng ngừa việc rò rỉ thông tin cá nhân. Nếu quý khách hàng nhờ người đại diện đưa ra yêu cầu, quý khách hàng cần gửi tài liệu nhận dạng của mình và người đại diện. Ngoài ra, nếu quý khách hàng ở độ tuổi 14 hoặc nhỏ hơn, yêu cầu phải được thực hiện bởi người giám hộ hợp pháp. Đối với mỗi loại tài liệu nhận dạng, xem thông tin kèm theo.

1. Khi quý khách hàng là người nộp phiếu yêu cầu

Xin vui lòng cung cấp một trong số các tài liệu hợp lệ sau (lưu ý rằng các bản sao ở dạng hình ảnh kỹ thuật số, hình ảnh được quét, hoặc bản in của các hình ảnh đó, sẽ không được chấp nhận):

 • Một bản sao bằng lái xe (vì không cần thông báo nguyên quán, chúng tôi yêu cầu quý khách hàng xóa mục này bằng bút lông dầu, ...)
 • * Nếu quý khách hàng thay đổi địa chỉ, xin vui lòng đính kèm một bản sao của trang bìa sau khi quý khách hàng đã thực hiện quy trình thay đổi địa chỉ.
 • Bản sao thẻ Đăng ký Cư trú Gốc
 • * Một bản sao thẻ loại B, bao gồm hình nhận dạng, họ tên, ngày sinh, và chỗ ở hiện tại của quý khách hàng.
  Nếu địa chỉ của quý khách hàng thay đổi trong cùng một thành phố, quý khách hàng cũng cần nộp bản sao của trang bìa sau.
 • Bản sao hộ chiếu của quý khách hàng (Yêu cầu bản sao của cả hai trang đều đính kèm hình và thông tin của người sở hữu với họ tên và địa chỉ, v.v…)
 • Bản sao sổ trợ cấp
 • Bản sao sổ phúc lợi
 • Bản sao thẻ bảo hiểm y tế
 • * Luôn nhớ ghi địa chỉ hiện tại của quý khách hàng vào cột địa chỉ.
 • Một bản sao thẻ đăng ký ngoại kiều hoặc giấy chứng nhận đăng ký (chỉ dành cho ngoại kiều)

2. Khi người đại diện là người nộp phiếu

Xin vui lòng cung cấp các tài liệu sau, được cấp trong vòng 3 tháng trở lại:

 • Khi người đại diện nộp phiếu yêu cầu là cha mẹ (Luật Dân sự Điều 818): một bản sao đăng ký hộ khẩu của họ, một bản trích đăng ký hộ khẩu, hoặc các tài liệu chứng nhận quan hệ của người đó với quý khách hàng
 • Khi người đại diện nộp phiếu yêu cầu là người giám hộ hoặc một người trưởng thành (Luật Dân sự Điều 8, Điều 843): xin vui lòng cung cấp bản ghi các mục đã đăng ký
 • Khi người đại diện nộp phiếu yêu cầu là người giám hộ của trẻ vị thành niên (Luật Dân sự Điều 839, Điều 840): xin vui lòng cung cấp bản ghi các mục đã đăng ký
 • Khi người đại diện nộp phiếu yêu cầu là một tình nguyện viên (chỉ trong trường hợp quý khách hàng đã 15 tuổi hoặc lớn hơn): xin vui lòng cung cấp một lá thư của luật sư với chữ ký của người đó

3. Khi người đại diện nộp phiếu yêu cầu là người giám hộ của một người trưởng thành và là một người cộng tác

Bản sao đăng ký hộ khẩu, bản trích đăng ký hộ khẩu, bản ghi tất cả hoặc một phần các mục hiện hành