Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Trong trường hợp bất kỳ quý khách hàng nào yêu cầu thông báo mục đích sử dụng theo Điều 24, Mục 2 của Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân (sau đây gọi tắt là "Luật") hoặc yêu cầu tiết lộ theo Điều 25, Mục 1 của Luật, thì quý khách hàng đó cần thanh toán phí dịch vụ 800 JPY cho mỗi yêu cầu, theo Điều 30 của Luật. Các chi tiết về phương thức thanh toán phí dịch vụ như sau: :

1. Chuyển khoản từ ngân hàng:

Ngân hàng của người nhận tiền

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Chiyoda Branch

Tên tài khoản người nhận tiền

Hitachi, Ltd.

Số tài khoản người nhận tiền

Tài khoản thường 6454400

Phí thanh toán

Sẽ do người yêu cầu chịu

2. Đối với lệnh chi trả số tiền cố định của Bưu điện:

Vui lòng mua lệnh chi trả số tiền cố định 800 JPY ở bưu điện, và gửi yêu cầu cho Hitachi Ltd. Điều này sẽ làm phát sinh phí dịch vụ 10 JPY, phí này cũng sẽ do người yêu cầu thanh toán.